twitter
RSS not configured
rss

12 сеп.

 

Ограничителни мерки

Уважаеми родители,

информираме Ви, че ДГ№64 „Първи юни“ има нов сайт, който е достъпен на адрес: dg64sofia.com

Моля, следете там за  новини и всичко, което Ви интересува. В сайта има и форма за обратна връзка, а също така образци на декларации, които може да ползвате.

Сайта е нов и подлежи на допълване.

Уважаеми родители,

На заседание на Столичен общински съвет от 12.11.2020 г. беше разгледано и прието следното предложение за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./:

Създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./ нов § 10 със следното съдържание:

„През учебната 2020-2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.“

Решението на Столичен общински съвет предстои да бъде публикувано.

 

 

С уважение,

Дочка Мичева

Директор ДГ № 64 „Първи юни”, СО Район „Люлин”

 

Уважаеми родители,

отсъствията на децата от подготвителни групи в училищата и детски градини за периода от 13.11.2020г. до 31.12.2020г. са допустими по  желание на родителите след писмено уведомление до директора.

 

Прилагаме заповед на МОН.

 

 

Заповед

 

 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 09.10.2020г. с цел допълнителна защита, в сайта www.roditel.eu,  освен ЕГН на детето, родителите/настойниците ще се регистрират и с трите имена на детето/децата.

 

 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че таксите  се заплащат по банков път или чрез Easypay  от второ число, но не по – рано!

Заплатените от Вас такси трябва да са Точно, колкото е дължимата сума!

При попълване на платежния документ спазвайте следното!!!

Основание за плащане: ще пишете – Такса за посещение в ДГ№64 „Първи юни” за месец……,……година /трите имена на детето/, от …… група.

Задължително пишете трите имена на детето, защото имаме  деца с  дублирани първи имена и фамилия!

Посочвате точната сума, без да я закръгляте! Много е важно сумата да е точна до стотинка!

Сумата, която дължите, може да разберете чрез съобщение, което получавате на посочените имейли от вас чрез електронния дневник !

 

 

Такса банков път

 

Вход към електронен дневник

 

 

В А Ж Н О!

За Вас, родители!

Параграф 10: Отсъствията на децата по чл.10 ал.1 през учебното време по семейни причини за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл.10, ал.2 “ Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2016 г. за предучилищно образование“, публикувана в ДВ брой 85 от 2.10.2020г.

Министерство на образованието и науката, ДВ брой: 85, от дата 2.10.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

 

Важно

 

Резултати от работата  на комисия по разглеждането, оценяването и класирането на предложенията за избор на фирми/физически лица за ДОД в ДГ№64 „Първи юни“

 

Протокол ДОД -Англ.език  Заповед ДОД Англ.език

Протокол ДОД Народни танци  Заповед ДОД Народни танци

Протокол ДОД -Футбол-2  Заповед ДОД Футбол

Протокол ДОД -Шах  Заповед ДОД Шахмат

Протокол ДОД – СПИ  Заповед ДОД Спортни игри

 

 

Правила експертна комисия

 

Вътрешни правила ДГ№6

 

Важно!

Указания за посещение на деца в детски ясли и градини

Указания за посещение на деца

 

Еньовден в ДГ№64 „Първи юни“

 

Честване 170 години от рождението на Иван Вазов

 

 

Поради възникнали въпроси от родители отново публикуваме необходимата информация за работа на ДГ№64 „Първи юни“ в условията на COVID-19.

 

1_Правила за работа на ДГ при COVID 19

lMerki

Saglasie_roditel

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че таксите  се заплащат по банков път или чрез Easypay  от второ число, но не по – рано!

Заплатените от Вас такси трябва да са Точно, колкото е дължимата сума!

При попълване на платежния документ спазвайте следното!!!

 

Основание за плащане: ще пишете – Такса за посещение в ДГ№64 „Първи юни” за месец……,……година /трите имена на детето/, от …… група.

Задължително пишете трите имена на детето, защото имаме  деца с  дублирани първи имена и фамилия!

 

Посочвате точната сума, без да я закръгляте! Много е важно сумата да е точна до стотинка!

 

Сумата, която дължите, може да разберете чрез съобщение, което получавате на посочените имейли от вас чрез електронния дневник !

Такса банков път

Вход към електронен дневник

Важна информация!

Уважаеми родители,

Тук можете да се запознаете с мерките за организация на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

Прилагаме и декларацията за информирано съгласие, която родителите трябва да попълнят.

1_Правила за работа на ДГ при COVID 19

Saglasie_roditel

lMerki

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че ще можете да получите удостоверенията за завършено задължително предучилищно образование на вашите деца и учебните помагала както следва:

IV Б гр. – 28.05.2020г.

IV А гр. – 29.05.2020г.

С цел спазване на изискванията за работа в условията на национална епидемична обстановка, ще имате възможност да получите удостоверенията  във времевия диапазон  10.00ч. – 17.30ч.

Екипът на ДГ№ 64 „Първи юни“ Ви благодари за вниманието, отзивчивостта и разбирането през изминалите години на съвместна работа.

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че таксата за допълнителните дейности за периода 01.03.- 15.03.2020г. все още не е заплатена. Моля, за вашето коректно отношение. Таксите ще могат да се заплатят при касиерката всеки ден в рамките на работното време.

Уважаеми родители,

с цел спазване на изискванията  за безопасност в условията на национална епидемична  обстановка, моля да спазвате указанията, с които ще можете да се запознаете на всеки вход на ДГ№64 „Първи юни“.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че ДГ№64 „Първи юни “ отваря врати за работа с деца на 26.05.2020г.

С цел създаване на максимално добра организация в условията на национална епидемична обстановка , моля всеки родител да отрази своето желание в анкетата, която е публикувана по – долу.

Уважаеми родители,

Моля да попълните настоящата анкета, за да получим обективни данни за брой деца, които ще посещават ДГ№64 „Първи юни“ във времето на извънредна епидемична обстановка. Моля за Вашето точно и коректно отразяване.

Анкетата ще бъде отворена до 20.05.2020 до 10:00 сутринта.

Линк към анкетата: ТУК

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-10327/ 12.05.2020 г.,  е необходимо Министерството на образованието и науката да проучи нагласите  на родителите на деца, записани за предучилищно образование относно техните очаквания и потребности за възстановяване на работата на детските градини.
Уведомяваме Ви, че попълването на анкетата е абсолютно доброволно.

Анкетата не следва да бъде публикувана или разпространявана чрез социалните мрежи, тъй като това ще доведе до изкривяване на резултатите.
Въпросниците ще бъдат отворени за отговори до 18.05.2020 г.

Линк към анкетата: ТУК

Училищен плод. Училищно мляко

Инструкция за заплащане на месечни такси

Уважаеми родители,

Таксите се заплащат от първо число, но не по – рано!

Заплатените от Вас такси трябва да са Точно, колкото е дължимата сума!

При попълване на платежния документ спазвайте следното!!!

 

Основание за плащане: ще пишете – Такса за посещение в ДГ№64 „Първи юни” за месец……,……година /трите имена на детето/, от …… група.

Задължително пишете трите имена на детето, защото имаме  деца с  дублирани първи имена и фамилия!

 

Посочвате точната сума, без да я закръгляте! Много е важно сумата да е точна до стотинка!

 

Сумата, която дължите, може да разберете чрез съобщение, което получавате на посочените имейли от вас чрез електронния дневник !

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 01.04.2020г. ще имате възможност да заплатите таксите за м. март в EASYPAY.  Подробна информация за данните, които са Ви необходими може да прочетете по- долу  – „Такси по банков път“.

Закон за ИП(1)

Заповед МЗ

Такса банков път

Вход към електронен дневник

 

 

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графика за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021г.

 

Уважаеми родители,

за ваше улеснение Ви съобщаваме, че всички издателства са дали свободен и безплатен достъп до своите електронни образователни ресурси: „Изкуства“, „Клет“, „Просвета“, „Бит и техника“, „Слово“, „Уча се“.

Също така може да използвате:

gramofonche.chitanka.info – приказки за деца

purvite7.bg – забавни занимания за деца и родители у дома

Ако желаете, споделяйте в затворените групи Ваши идеи за игри, забавления, материали.

 

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложнената обстановка, разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 и въвеждането на извънредно положение в страната, се преустановява изискването за представяне на всякакъв вид бележки от родителите, включително медицинска бележка за липса на контакт  със заразно болни.

С уважетие,

Дирекция „Образование“

Столична община

 

 

 

 

До момента информация за затваряне на детската градина няма. Когато имаме такава, ще я публикуваме своевременно.

 

 

Важна информация!

 

 

 

 

Изложба на децата от IVБ гр., свързана с обучението по БДП

 

 

Дядо Коледа на гости на децата от ДГ№ 64 „Първи юни“

 

 

Допълнителни дейности, свързани с БДП

 

 

 

Днес, 25.11.2019г. в нашата градина инспектор Цветанов – представител на Пътна полиция, се срещна с деца от подготвителните групи. Беседата беше интересна и полезна, а децата с радост отговаряха на зададените въпроси. С огромно желание изпълниха поставената от инспектор Цветанов задача, а именно, да нарисуват полицейска кола. Срещата завърши с обещание за още по – хубави рисунки, с които ще направим изложба.

Благодарим на Пътна полиция за съдействието и желанието, с което ни помагат в работата по изпълнение на План по БДП.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Златна есен в ДГ№64

 

График за провеждане на консултации с родителите в ДГ№64 „Първи юни“ и приемно време на директора за учебната 2019/2020г., считано от 15.09.2019г. до 15.05.2020г.

 

ГРАФИК ДГ№64

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Уважаеми родители,

предлагам на вниманието Ви график на родителските срещи за началото на новата 2019/2020 учебна година.

На 02. 10.2019г. –  IБ“Палавници“ и  IА“Мечо Пух“

На 25.09.2019г. –  IIА“Светулка“ и  IIБ“Звездичка“

На 01.10. 2019г. – ПГ за училище, „Бърборко“и „Слънчице“, 5-6 годишни

На 24.09.2019г. – ПГ за училище, „Щурче“ и „Лъвчета“, 6-7 годишни

На 03.10.2019г. – Детски ясли „Балон“ и „Бонбон“

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 17.00ч. В САЛОНА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Присъствието е задължително. Напомням, че срещата е родителска и се провежда без присъствието на деца.

 

График  за провеждане на консултации с родителите в Детска градина № 64 „Първи юни“ и приемно време на директора за учебната 2019/2020г.

12 сеп. | Коментарите са изключени за Начало
error: Съдържанието на тази страница е защитена!