twitter
RSS not configured
rss

15 ян.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”

 

УТВЪРДЕНИ

със Заповед No  о5Б / 15.09.2017г.

на Директора на  ДЕТСКА ГРАДИНА No 64 „Първи юни”

 

РАЗДЕЛ І. Цел

Чл.1. (1)Целта на настоящите вътрешни правила е да регламентират:

 1. Реда за създаване и поддържане на „Профил на купувача“, представляващ обособена част от електронната страница на ДГ No 64 „Първи юни „, гр.София (http://www.dg64.eu/профил-на-купувача ), за който е осигурена публичност.
 2. Информацията и документите, подлежащи на публикуване в «Профил на купувача», съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП.
 3. Реда за изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) или Портала за обществени поръчки, поддържани от Агенцията за

обществени поръчки.

 1. Реда за публикуване, актуализиране и архивиране на документи в «Профил на купувача», в случаите определени със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане.

(2 )Настоящите вътрешни правила са създадени и утвърдени на основание чл.22г от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

РАЗДЕЛ ІІ. Нормативна база

Чл.2. Настоящите вътрешни правила са разработени в съответствие със:

1.Закон за обществените поръчки;

2.чл. 258 и чл.259 от ЗПУО

3.Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;

4.Закон за електронно управление;

5.Закон за електронния документ и електронния подпис;

6.Закон за защита на личните данни;

7.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. Термини и съкращения

Чл.3. В настоящите вътрешни правила се ползват следните термини:

1.Възложител – Директора на ДГ No 64 „Първи юни“ или упълномощено от него лице;

2.Договор за обществена поръчка– възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на

стоки или предоставяне на услуги, сключен по реда на закона;

 1. Обособена позиция– Такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществената поръчка е

систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка;

Производствена или търговска тайна са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки;– физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта

или проект;

 1. ЗОП– Закон за обществените поръчки;
 2. ППЗОП– Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 3. АОП– Агенция за обществени поръчки;
 4. РОП– Регистър на обществените поръчки;
 5. ЗЗЛД– Закон за защита на личните данни;
 6. ДОПК– Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
 7. УНП – Уникален номер на поръчката;
 8. ID– Идентификационен номер.

 

РАЗДЕЛ ІV.

Създаване и поддържане на профил на купувача

Чл.4.(1)„Профил на купувача” представлява обособена част от официалната Интернет страница на ДГ No 64

„Първи юни ”, гр.София, в която се публикува информация и документация за възлагане на обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП.

(2) Профилът на купувача е публичен и до него има достъп всяко заинтересовано лице. Ползването му е свободно и не е обвързано с регистрация и/или заплащане.

Чл.5.(1) „Профил на купувача” на ДГ No 64„Първи юни”,

гр.София, съдържа следните раздели:

 1. Вътрешни правила за обществени поръчки
 2. Процедури по реда на ЗОП
 3. Публични покани
 4. Архив на обществени поръчки

(2)В раздел „Вътрешни правила за обществени поръчки”

се публикуват:

 1. Вътрешни правила за управление и поддържане на „Профил на купувача“ на ДГ No 64 “ Първи юни”,гр.София.
 2. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в

ДГ No 64 „Първи юни“.

 1. Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания от страна на ДЕТСКА ГРАДИНА No 64

„Първи юни“, гр.София, в качеството на Възложител;

 1. Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от обществения предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на

обществена поръчка, а когато ДГ No 64 „Първи юни”, гр.София, в качеството на Възложител не приеме някоя от препоръките и мотивите за това;

 1. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите в ДГ No

64 „Първи юни”, гр.София, процедури;

(3)В раздел „Процедури по реда на ЗОП” се създава електронно досие за всяка обществена поръчка, което съдържа следната информация;

 1. Предмет на обществената поръчка, включително обособени позиции ( ако поръчката е разделена на позиции);
 2. Вид н а процедурата;
 3. Уникален No в регистъра на АОП;
 4. Дата на обявяване на поръчката;
 5. Крайна дата на подаване на оферти;
 6. Предварителни обявления;
 7. Решение за откриване на процедурата по възлагане на обществени поръчки;
 8. Обявление за обществени поръчки и линк към партидата на обществената поръчка в РОП;
 9. Документация за участие в поръчката;
 10. Образци на документи;
 11. Решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие;
 12. Разяснения по документацията, когато има отправени запитвания;
 13. Писма за отваряне на ценови оферти;
 14. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
 15. Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях;
 16. Решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата или за удължаване на срока или за промяна на документацията;
 17. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка.
 18. Договор за обществена поръчка заедно с приложенията към него, ако има такива;
 19. Договор за подизпълнение и допълнителните споразумения към него;
 20. Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към него;
 21. Допълнителни споразумения за изменения на договора за обществена поръчка, ако има такива;
 22. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за

авансовите плащания.

 1. Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договора;
 2. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор.

(4) В раздел „Публични покани” за всяка публична покана се създава електронно досие, което съдържа следната информация;

 1. Предмет на поканата;
 2. Идентификационен No в регистъра на АОП;
 3. Дата на обявяване на поканата;
 4. Крайна дата на подаване на оферти;
 5. Публичната покана и линк към партидата й в РОП, включително приложенията към нея;
 6. Разяснения по поканата, когато има отправени запитвания;
 7. Протоколи от работата на комисията за разглеждане и оценка;
 8. Решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
 9. Договор за обществена поръчка, заедно със задължителните приложения;
 10. Договори за подизпълнение, ако има такива;
 11. Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договора;
 12. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договора.

(5)В раздел „Архив на обществени поръчки” се съдържат електронни досието на проведени обществени поръчки в

ДГ No 64 „Първи юни ”, гр.София, през предходни години.

Чл.6.(1)Публикуването на предвидените в ЗОП документи в „Профил на купувача” се извършва при спазване на приложимите ограничения по отношение на чувствителна

търговска информация и правилата на конкуренцията.

(2) В документите за публикуване се заличава информацията, която е защитена от закона, както и всяка друга информация, за която участниците са посочили, че има конфиденциален характер. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(3)На заличаване подлежи:

 1. Информация, представляваща лични данни по смисъла на чл.2 от ЗЗЛД;
 2. Данни, представляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72 от ДОПК;
 3. Информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

(4)Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по всяка конкретна процедура, определя в протокола коя информация и на какво основание да бъде

заличена.

(5)Председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, по всяка конкретна процедура определя член от състава, който да отговоря за заличаването на информацията.

Чл.7. (1)Директорът на ДГ No64 „Първи юни”, гр.София, определя със заповед лице, отговорно за поддържане на

„Профил на купувача”.

(2)Определеното длъжностно лице за поддържане „Профил на купувача” има следните задължения:

 1. Отговаря за обособяване на самостоятелен раздел за всяка обществена поръчка в раздел „Процедури по ЗОП“ и в раздел „Покани“;
 2. Изпраща на отговорното лице за публикуване в РОП адрес на хипервръзка към електронната преписка за всяка обществена поръчка/покана;
 3. Отговаря за публикуване на всички документи в съответния раздел на „Профил на купувача” и към електронната преписка, при съобразяване с предвидените в ЗОП срокове;
 4. Актуализира публикуваните данни при настъпване на промени;
 5. Архивира и/или заличава публикувани в „Профил на купувача” документи след изтичане на съответните срокове.

 

РАЗДЕЛ V.Срокове за поддържане на информацията на „Профил на купувача”

Чл.8 (1)Ако друго не е определено в ЗОП и Правилника за неговото прилагане, документите по чл.5, ал.3 и ал.4 от настоящите Вътрешни правила се публикуват в профил на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

(2)Договорите, допълнителните споразумения и документите свързани с изпълнението на договорите се публикуват в 30-дневен срок от:

 1. Сключване на договорите и на допълнителните споразумения;
 2. Извършване на плащането. За договори с периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
 3. Освобождаване на гаранция;
 4. Получаване договора за подизпълнение и на допълнителното споразумение към него;
 5. Създаване на съответния друг документ.

(3)Документите и информацията, включително електронното досие на всяка обществена поръчка, се поддържат в „Профил на купувача” до изтичането на една година от:

 1. Приключването или прекратяването на процедурата, когато не е сключен договор;
 2. Изпълнение на всички задължения по договора, респективно на всички задължения по договорите в рамково споразумение;
 1. За предварителните обявления – от публикуването им;
 2. За вътрешните правила по чл.8б от ЗОП – от датата на изменението или отмяната им.

 

РАЗДЕЛ VІ. Ред за изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки (РОП) / портала за обществени поръчки;

Чл.9.Директорът на ДГ No 64„Първи юни”, гр.София, в качеството на Възложител е задължен да публикува в Регистъра за обществените поръчки следните документи и

информация:

 1. Решенията за:

1.1. откриване на процедури за обществени поръчки;

1.2. промяна, включително за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;

1.3. прекратяване на процедури за обществени поръчки;

1.4. определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти – при ограничена процедура или състезателен диалог;

1.5. определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога при процедура на

състезателен диалог.

 1. Предварителни обявления за обществени поръчки;
 2. Обявленията за обществени поръчки;
 3. Опростените обявления по чл.83з от ЗОП;
 4. Обявленията за провеждане на конкурси за проекти;
 5. Поканата за участие в процедурата за договаряне без обявление, с изключение на случаите по чл.90, ал.1 т.11 и т.12 от ЗОП;
 6. Публичните покани;
 7. Информация за проведените конкурси за проекти;
 8. Информация за сключените договори за обществени поръчки и сключените споразумения;
 9. Копия на влезлите в сила определения и решения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията;
 10. Копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки;
 11. Друга информация, определена със закон или в правилника за прилагане на закона.

Чл.10 (1)Директорът на ДГ No 64„Първи юни”, гр.София, със заповед определя отговорно лице – служител на детската градина,за въвеждане на информация в РОП/Портала за обществени поръчки или възлага тази дейност на правоспособен юрист на граждански договор.

(2)Информацията се въвежда в Регистъра на обществените поръчки / портала за обществени поръчки от определеното лице чрез използване на специализиран софтуер,

предоставен от АОП.

(3)Документите, подлежащи на публикуване се изпращат на РОП в деня на тяхното издаване.

Чл.11.(1) Отговорното лице подготвя проект на документация, решение и обявление и ги представя на Директора на ДГ No64 „Първи юни”, за утвърждаване.

(2)След утвърждаване на документацията/поканата, отговорното лице попълва информация по образец, посочва адреса на предварително създадената хипервръзка и

едновременно с решението за откриване на процедурата изпраща за публикуване в РОП /Портала за обществени поръчки.

(3) За всяка обществена поръчка в РОП се създава:

 1. УНП – уникален номер на поръчката– за процедурите, открити с решение на Възложителя;
 2. ID– идентификационен номер – за обществените поръчки, подлежащи на възлагане на публични покани.

(4) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и

информацията за конкретната поръчка.

(5)Отговорното лице за изготвяне и публикуване на информация в РОП / Портала за обществени поръчки, предава/изпраща на електронен носител или по електронен път чрез email документацията за съответната обществена поръчка, респективно поканата с приложенията на лицето, определено за поддържане на „Профила на купувача”.

 

РАЗДЕЛ VІІ. Ред за публикуване, актуализиране и архивиране на документи в Профила на купувача

Чл.12.(1)В първия работен ден след изпращане на решението и обявлението в РОП, отговорното лице за поддържане на „Профил на купувача” публикува документите за обществената поръчка.

(2)Разясненията по документацията по всяка обществена поръчка се публикуват в деня на предаването им при спазване на сроковете, посочени в ЗОП.

(3) За всички публикувани документи отговорното лице за поддържане на „Профил на купувача” попълва Картон на електронно досие – Приложение No 1със следната информация:

 1. Предмет на поръчката;
 2. Дата на получаване на документацията за публикуване;
 3. Дата на създаване на електронното досие;
 4. Дата на публикуване на решението, обявлението, документацията, образци;
 5. Дата/и на публикуване на разяснения;
 6. Дата на публикуване на протоколи на комисията;
 7. Дата на публикуване на писмо за отваряне на ценови оферти;
 8. Дата на публикуване на решение за удължаване срока за получаване на оферти;
 9. Дата на публикуване на решение за прекратяване на процедурата;
 10. Дата на публикуване на други документи и вида им;
 11. Дата на архивиране на електронното досие.

Чл.13.(1)Ежемесечно до 25 число отговорното лице за поддържане на „Профила на купувача” извършва мониторинг.

(2)При констатиране на непълноти и неточности в документите, отговорното лице информира Директора на

ДГ No 64 „Първи юни” и по негово разпореждане отстранява нередностите.

Чл.14.Актуализация в „Профил на купувача”, в раздел „Вътрешни правила за обществени поръчки” се извършва по разпореждане на Директора на ДГ No64 „Първи юни”

при промени в нормативната уредба, засягаща обществените поръчки.

Чл.15.След изтичане на сроковете по чл.8 от настоящите вътрешни правила,електронното досие на всяка обществена поръчка/покана, се премества в раздел „Архив на обществени поръчки”. Срокът за съхраняване на електронните досието е 5 (пет) години от датата на преместването в архив.

 

15 ян. | Коментарите са изключени за Профил на купувача
error: Съдържанието на тази страница е защитена!